ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε ειδικό, προαιρετικό τρόπο περαίωσης των ανέλεγκτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών και επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις, ως ακολούθως :

Άρθρο 1
Υπαγόμενες υποθέσεις
1. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31.12.2006.
2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες που, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της παρούσης :
α) Δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί.
β) Έχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου ή Πράξη Αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.
γ) Εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια Α’ και Β’ Βαθμού δικαιοδοσίας και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 2
Εξαιρούμενες υποθέσεις
1. Από τις υποθέσεις του άρθρου 1 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση :
α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.
β) Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων με εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις για τις οποίες είτε δεν έχουν τηρηθεί βιβλία είτε έχουν τηρηθεί βιβλία του Κ.Β.Σ., αλλά κατηγορίας κατώτερης της τρίτης και μόνον όσον αφορά τα συγκεκριμένα εισοδήματα.
γ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) δρχ. ή πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (5.870.000,00) ευρώ.
δ) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επεξεργασίας και έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., οι οποίες είτε έχουν κοινοποιηθεί είτε θα κοινοποιηθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.
ε) Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών.
στ) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
ζ) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις εμπλεκομένων σε λαθρεμπόριο επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.
η) Οι υποθέσεις που έχουν περαιωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004.
2. Επίσης εξαιρούνται ρητά από τη διαδικασία της περαίωσης οι χρήσεις οι οποίες βαρύνονται με τις ακόλουθες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. :
α) Έκδοση εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας.
β) Λήψη εικονικών ως προς την ποσότητα ή την αξία στοιχείων διακίνησης ή αξίας.

© VOUTIADIS S.A.    κατασκευή eshop Softways